Motorola

Motorola

Refine Search

Motorola VX-2100-G6-25 UHF 400-470mhz 25 watt 8 channel mobile radio

Motorola VX-2100-G6-25 UHF 400-470mhz 25 watt 8 channel mobile radio

Item: Motorola VX-2100-G6-25 UHF 400-470mhz 25 watt 8 channel mobile radio. VX-2100 mobile mod..

$219.50 $371.32

Motorola VX-2100-G6-45 series UHF 400-470mhz 45 watt 8 channel mobile

Motorola VX-2100-G6-45 series UHF 400-470mhz 45 watt 8 channel mobile

Included Item(s): Motorola VX-2100-G6-45 series UHF 400-470mhz 45 watt 8 channel mobile. VX-21..

$259.45 $403.14

Motorola VX-2100-G7-25 UHF 450-512mhz 25 watt 8 channel mobile radio

Motorola VX-2100-G7-25 UHF 450-512mhz 25 watt 8 channel mobile radio

Item: Motorola VX-2100-G7-25 UHF 450-512mhz 25 watt 8 channel mobile radio. VX-2100 mobile mod..

$219.50 $371.32

Motorola VX-2100-G7-45 series UHF 450-512mhz 45 watt 8 channel mobile

Motorola VX-2100-G7-45 series UHF 450-512mhz 45 watt 8 channel mobile

Included Item(s): Motorola VX-2100-G7-45 series UHF 450-512mhz 45 watt 8 channel mobile VX-210..

$403.14 $403.14

Motorola VX-2200-D0-25 VHF 134-174mhz 25 watt 128 channel mobile radio

Motorola VX-2200-D0-25 VHF 134-174mhz 25 watt 128 channel mobile radio

Item: Motorola VX-2200-D0-25 VHF 134-174mhz 25 watt 128 channel mobile radio. VX-2200 mobile m..

$249.50 $392.53

Motorola VX-2200-D0-50 series VHF 134-174mhz 50 watt 128 channel mobile

Motorola VX-2200-D0-50 series VHF 134-174mhz 50 watt 128 channel mobile

Included Item(s): Motorola VX-2200-D0-50 series VHF 134-174mhz 50 watt 128 channel mobile VX-2..

$269.50 $419.06

Motorola VX-2200-G6-25 UHF 400-470mhz 25 watt 128 channel mobile radio

Motorola VX-2200-G6-25 UHF 400-470mhz 25 watt 128 channel mobile radio

Item: Motorola VX-2200-G6-25 UHF 400-470mhz 25 watt 128 channel mobile radio. VX-2200 mobile m..

$249.50 $413.75

Motorola VX-2200-G6-45 UHF 400-470mhz 45 watt 128 channel mobile radio

Motorola VX-2200-G6-45 UHF 400-470mhz 45 watt 128 channel mobile radio

Item: Vertex VX-2200-G6-45 UHF 400-470mhz 45 watt 128 channel mobile radio VX-2200 mobile mode..

$269.50 $445.58

Motorola VX-2200-G7-25 UHF 450-512mhz 25 watt 128 channel mobile radio

Motorola VX-2200-G7-25 UHF 450-512mhz 25 watt 128 channel mobile radio

Iem: Motorola VX-2200-G7-25 UHF 450-512mhz 25 watt 128 channel mobile radio. VX-2200 mobile mo..

$249.50 $413.75

Motorola VX-2200-G7-45 UHF 450-512mhz 45 watt 128 channel mobile radio

Motorola VX-2200-G7-45 UHF 450-512mhz 45 watt 128 channel mobile radio

Item: Vertex VX-2200-G7-45 UHF 450-512mhz 45 watt 128 channel mobile radio VX-2200 mobile mode..

$269.45 $445.58

Motorola VX-261-D0 UNI VHF 136-174MHz 5 Watt 16 Channel Portable Two Way Radio

Motorola VX-261-D0 UNI VHF 136-174MHz 5 Watt 16 Channel Portable Two Way Radio

Item: Motorola VX-261-D0 VHF 136-174MHz 5-Watt 16-Channel Two Way Radio Description: PORTAB..

$199.00 $238.70

Motorola VX-261-G6 UNI UHF 403-470MHz 5 Watt 16 Channel Portable Two Way Radio

Motorola VX-261-G6 UNI UHF 403-470MHz 5 Watt 16 Channel Portable Two Way Radio

Item: Motorola VX-261-G6 UNI UHF 403-470MHz 5 Watt 16 Channel Portable Two Way Radio Descripti..

$199.00 $238.70

Motorola VX-261-G7 UNI UHF 450-520MHz 5 Watt 16 Channel Portable Two Way Radio

Motorola VX-261-G7 UNI UHF 450-520MHz 5 Watt 16 Channel Portable Two Way Radio

Item: Motorola VX-261-G7 UNI UHF 450-520MHz 5 Watt 16 Channel Portable Two Way Radio Descripti..

$199.00 $238.70

Motorola VX-264-D0 UNI VHF 136-174MHz 5 Watt 128 Channel Portable Two Way Radio with Display

Motorola VX-264-D0 UNI VHF 136-174MHz 5 Watt 128 Channel Portable Two Way Radio with Display

Item: Motorola VX-264-D0 UNI VHF 136-174MHz 5 Watt 128 Channel Portable Two Way Radio with Displa..

$260.00 $307.66

Motorola VX-264-G6 UNI UHF 403-470MHz 5 Watt 128 Channel Portable Two Way Radio with Display

Motorola VX-264-G6 UNI UHF 403-470MHz 5 Watt 128 Channel Portable Two Way Radio with Display

Item: Motorola VX-264-G6 UNI UHF 403-470MHz 5 Watt 128 Channel Portable Two Way Radio with Displa..

$260.00 $307.66

Showing 301 to 315 of 504 (34 Pages)